อ่านแล้ว 50 ครั้ง

ร่วมการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2567

วันอังคารที่ (2 กรกฎาคม 2567) ดร.วิเชียร วงค์วัน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2567 ด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้เสนอเรื่องเข้า วาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 
1. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) จำนวน 17 วิทยาเขต
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตยะลาและวิทยาเขตสุโขทัย
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาเขตสุพรรณบุรี
4. หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) วิทยาเขตเชียงใหม่
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference) ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการวันที่ 02 กรกฏาคม 2567 เวลา 16:30 น.