• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

นางสาวกันตพิชญ์ ศักดิ์สวัสดิ์
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ


ผศ.พิเชษฐ นนทรักส์
อาจารย์พิเศษ

นายจอมภวัฒน์ ศรัทธาจารุพงศ์
อาจารย์

นายรชต ตะนาวศรี
อาจารย์

ผศ.ยุทธการ ขาววรรณา
อาจารย์


นายยุทธพงษ์ เรืองจันทร์
อาจารย์

ผศ.ดร.อาทิตย์ วิริยพงศานนท์
อาจารย์

ผศ.ดร.ภัทิรา สุขทนารักษ์
อาจารย์

นางสาวเบญทิวา สุรศาสตร์พิศาล
อาจารย์


นางสาวยุวาภรณ์ หม่องลำปาง
เจ้าหน้าที่ธุรการคณะวิทย์ฯ

-- -
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด