• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

นางสาวสุขุมาล ทองดี
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์


ผศ.ดร.จรินทร์ สารทอง
อาจารย์

ดร.บงกชกร หงษ์สาม
อาจารย์

ผศ.ดร.เบญจมาศ ยศเสนา
อาจารย์

รศ.อุมาภรณ์ คงอุไร
อาจารย์พิเศษ


นางสาวณภัทร ส่งมหาชัย
อาจารย์

นางสาวพฤกษา เกษมสารคุณ
อาจารย์

นางสาวอัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
อาจารย์

นางสาวเจนจิรา ต่องสู่
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนวดและสปา


นายอนุพงษ์ ทวีกิจสถาพร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางเพลิน กันทะวงค์
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด