• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

กลุ่มแผนและพัฒนา

มาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคาคอมพิวเตอร์ จำแนกวัสดุ ครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  [05 ม.ค. 2564]
มาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคาคอมพิวเตอร์ จำแนกวัสดุ ครุภัณฑ์   [05 ม.ค. 2564]
มาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคาคอมพิวเตอร์ จำแนกวัสดุ ครุภัณฑ์ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ  [04 ม.ค. 2564]
มาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคาคอมพิวเตอร์ จำแนกวัสดุ ครุภัณฑ์ มาตรฐานคุณลักษณะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  [04 ม.ค. 2564]
มาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคาคอมพิวเตอร์ จำแนกวัสดุ ครุภัณฑ์ มาตรฐานคุณลักษณะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  [04 ม.ค. 2564]
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2566 - 2570 (ฉบับปรับปรุง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  [04 ธ.ค. 2566]
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)  [30 พ.ย. 2566]
แผนพัฒนา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง พ.ศ.2566-2567  [23 พ.ค. 2566]
แบบฟอร์มเสนอโครงการและแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 2.1 คู่มือ IQA TNSU ระดับหลักสูตร 62 62-66  [26 ก.ย. 2565]
แบบฟอร์มเสนอโครงการและแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 2.2คู่มือ IQA-TNSU ระดับคณะ 62-66  [26 ก.ย. 2565]
แบบฟอร์มเสนอโครงการและแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 2.3 คู่มือ IQA-TNSU ระดับวิทยาเขต 62-66  [26 ก.ย. 2565]
แบบฟอร์มเสนอโครงการและแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 5. การจำแนกรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ  [26 ก.ย. 2565]
แบบฟอร์มเสนอโครงการและแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 6. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  [26 ก.ย. 2565]
แบบฟอร์มเสนอโครงการและแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 7. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ  [26 ก.ย. 2565]
แบบฟอร์มเสนอโครงการและแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 8. ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในระหว่างประเทศ  [26 ก.ย. 2565]
แบบฟอร์มเสนอโครงการและแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 9. ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้เพื่อการวิจัย  [26 ก.ย. 2565]
แบบฟอร์มเสนอโครงการและแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 10. แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [26 ก.ย. 2565]
แบบฟอร์มเสนอโครงการและแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 11.ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   [26 ก.ย. 2565]
แบบฟอร์มเสนอโครงการและแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 12. ผลผลิต  [26 ก.ย. 2565]