• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

ปรัชญา
    “ความรู้ดี  มีคุณธรรม  นำกีฬา  พัฒนาชุมชน ”
วิสัยทัศน์
    “มุ่งมั่นผลิตบัณฑิต  พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ สร้างชื่อเสียง ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม ”
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา
3. บริการวิชาการแก่สังคม
4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
5. ส่งเสริมพัฒนาศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
อัตลักษณ์ 
" ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม "
เอกลักษณ์ 
" สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา " 
ค่านิยมองค์กร        SPORTS-U 
S = Spirit               มีน้ำใจนักกีฬา
P = Professional      มีความเป็นมืออาชีพ
O = Opportunity      มีการให้โอกาส
R = Responsibility    มีความรับผิดชอบ
T = Teamwork         มีการทำงานเป็นทีม
S = Smart              มีบุคลิกภาพดี
U = Universality      มีความเป็นสากล