• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

คณะผู้บริหาร

ดร.วิเชียร วงค์วัน
รองอธิการบดี วิทยาเขตลำปาง


นายจอมภวัฒน์ ศรัทธาจารุพงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.สุรางค์ เตชะแก้ว
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

นายยุทธพงษ์ เรืองจันทร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ผศ.ดร.จรินทร์ สารทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา


ผศ.ดร.เบญจมาศ ยศเสนา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวกันตพิชญ์ ศักดิ์สวัสดิ์
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

นางสาวสุขุมาล ทองดี
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

นายวัชระ เพชรคล้าย
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์


นางสาวกัลยา พิพัฒน์ไพศาลกูล
หัวหน้าสำนักกีฬา

นางยุวธิดา แสนศรีมล
หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี