• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

บุคลากรทางการศึกษา

นาง อารุณี วงค์พุ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางชยุตรา ชัยชนะ
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

นางสาวมณีรัตน์ นราธิปานันท์
เจ้าพนักงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน

นางสาวพัชรียา ฆ้องนำโชค
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นายอนุวัตน์ แสงปรีชา
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน


นาย พิเชษฐ จ๋ายเจริญ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน