• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศ มกช.วิทยาเขตลำปาง

ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง  [26 ม.ค. 2566]
พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์  [25 ม.ค. 2566]
รายชื่อผู้ที่ได้รับการยกเว้นการชำระเงินบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนรายวิชาภาคต้น 2565  [23 พ.ค. 2566]
รายชื่อนักศึกษา-ปี2565  [30 มิ.ย. 2565]
รายชื่อนักศึกษา-1-ปี2565  [17 มิ.ย. 2565]
ระเบียบหอพัก  [19 พ.ค. 2565]
ประกันอุบัติเหตุ  [19 พ.ค. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทั่วไปรอบ 2 2565  [12 เม.ย. 2565]
ประกาศมาตรการโควิด ฉบับที่ 8  [10 ม.ค. 2565]
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ2565  [27 ธ.ค. 2564]
คำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งาน  [28 ธ.ค. 2564]
คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  [28 ธ.ค. 2564]
คำส่งการมอบหมายภาระงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของงานการเงินและบัญชี  [28 ธ.ค. 2564]
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์เพิ่มเติม  [27 ธ.ค. 2564]
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน  [27 ธ.ค. 2564]
ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  [12 ต.ค. 2564]
คำสั่งแต่งตั้งผู้ถือรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน  [11 ต.ค. 2564]
คำส่งการมอบหมายภาระงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  [11 ต.ค. 2564]