• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติราชการ-ปีงบประมาณ-2565-คณะศึกษาศาส  [06 ส.ค. 2566]
5.10-1-คณะ-5(LPG-edu) แผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2566-2570  [06 ส.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา  [15 พ.ย. 2565]
รับรองหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(4 ปี)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)  [17 ก.พ. 2565]
รับรองปริญญาหลักสูตรปรับปรุง-2562  [28 ธ.ค. 2564]
แผนการเรียนหลักสูตร-63  [09 เม.ย. 2564]
แผนการเรียนหลักสูตร-64  [09 เม.ย. 2564]
แผนการเรียนหลักสูตร-60และ62  [09 เม.ย. 2564]
คู่มือนักศึกษา-ประจำปีการศึกษา-2564  [18 พ.ค. 2563]
เรื่อง-การพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร  [12 พ.ค. 2563]
มคอ2-2562  [01 ต.ค. 2562]
รับรองหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  [31 ม.ค. 2562]
คำสั่งสอนภาคต้น-2561  [16 ก.ค. 2561]
คำสั่งสอนภาคปลาย-2560  [03 ม.ค. 2561]
คำสั่งสอนภาคต้น-60  [13 ก.ค. 2560]
รับรองหลักสูตรศึกษาสตรบัณฑิต 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง-2556 จำนวน 4 หลักสูตร  [26 ธ.ค. 2557]
รับรองหลักสูตร 2556  [23 ธ.ค. 2557]
รับรองหลักสูตร 2553  [19 ส.ค. 2553]

กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
รายละเอียด
ประชุมแผนการเรียนรายวิชาภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ 
รายละเอียด
โครงการปัจฉิมนิเทศ และเตรียมความพร้อมสู่ครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2565
รายละเอียด
การจัดการสัมมนา ครั้งที่ 2 และจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 สาขาพลศึกษา
รายละเอียด
โครงการส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รายละเอียด
รายงานผลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
รายละเอียด
โครงการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วิถีความเป็นไทย
รายละเอียด
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
รายละเอียด