• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

คณะกรรมการวิทยาเขต

ดร.วิเชียร วงค์วัน
ประธานกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง


ผศ.เล็ก แสงมีอนุภาพ
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

นายสมพร วะเท
กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสกล ทะแกล้วพันธ์
กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชาตรี ยศสนแสน
กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ


นายเดช สุธรรมปวง
กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร
กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวกันตพชญ์ ศักดิ์สวัสดิ์
กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง

นางสาวสุขุมาล ทองดี
กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง


นายวัชระ เพชรคล้าย
กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง

นางยุวธิดา แสนศรีมล
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ