• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสุดาพร พรหมวิชัย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นายอดิศร พรหมมา
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายคอมฯ

นางสาวเจนจีรา จะวะนะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวนุศรา กำไร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวนิรชา โสมะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณ์
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา

นางสาวจิรปรียา บุญสูง
เจ้าหน้าที่ธุรการ สนง.รองอธิการบดี

นางสาวยุวาภรณ์ หม่องลำปาง
เจ้าหน้าที่ธุรการคณะวิทย์ฯ

นายอนุพงษ์ ทวีกิจสถาพร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นางสาววารุณี โพธิ์คำปา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวภัทร์ชริญา จันทริยาภรณ์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวสุยาณี ชำนาญจันทร์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

-- -
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นายอนุชา จันทร์สีเหลือง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางสาวพัชรภรณ์ ไสยวงค์
เจ้าหน้าที่บริการเอกสารทั่วไป

นางสาวเจนจิรา ต่องสู่
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนวดและสปา

นายวิศรุตย์ คำกิติ
เจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำ


นายคงศักดิ์ ปาสิงห์
พนักงานขับรถยนต์

นางมาลี นฤชัย
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

นางวิไลลักษณ์ พัฒนบวรรวงค์
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

นายสุริยศ วงศ์ปะละ
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด


นายสุริยันต์ วงศ์ปะละ
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

นายชัชวาล หอมนิยม
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

นางสาววิลาวัณย์ มิ่งเชื้อ
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

นายประสงค์ สายปินตา
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด


นางเพลิน กันทะวงค์
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

นายคิมมนัส วงค์บุตร
พนักงานขับรถ

นายสมเพชร ม่วงคำ
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

นายสมเกียรติ ไชยปัญญา
พนักงานรักษาความปลอดภัย


นางสาวสุขฤทัย ตุ่นสืบ
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

นางสาวอนุตตรีย์ สุยะ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวปาริชาติ มูลฟู
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวจุฑามาศ อุยยาหาญ
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด


นางสาวลำดวน สุวรรณเลิศ
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด