• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

การเงินและบัญชี

ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่2)  [28 ต.ค. 2566]
ประกาศแนวทางการยืมเงินส่วนราชการ  [28 ต.ค. 2566]
ประกาศแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ว119  [28 ต.ค. 2566]
1.แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [28 ต.ค. 2566]
2.แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดประชุม-เบิกค่าใช้จ่าย  [28 ต.ค. 2566]
2.แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดอบรม-สัมมนา-โครงการ  [28 ต.ค. 2566]
3.แบบฟอร์มการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  [28 ต.ค. 2566]
4.แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ (โดยรถส่วนตัว)  [28 ต.ค. 2566]
4.แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ (โดยรถราชการ-รถประจำทาง)  [28 ต.ค. 2566]
4.แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยไม่ใช้งบประมาณ  [28 ต.ค. 2566]
5.แบบฟอร์ม (ยืมเงิน) ขออนุมัติยืมเงินโครงการ  [28 ต.ค. 2566]
5.แบบฟอร์ม (ยืมเงิน) ขออนุมัติยืมเงินไปราชกการ  [28 ต.ค. 2566]
6.แบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ  [28 ต.ค. 2566]
7.แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและขออนุมัติเบิกเงิน  [28 ต.ค. 2566]
7.แบบรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ว119  [28 ต.ค. 2566]
8.แบบขอส่งเอกสารชดใช้เงินยืม  [28 ต.ค. 2566]
9.แบบฟอร์มขอคืนหลักประกันสัญญา  [28 ต.ค. 2566]
10.แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131  [28 ต.ค. 2566]
11.แบบฟอร์ม-ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ 7223  [28 ต.ค. 2566]
12.แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน  [28 ต.ค. 2566]
13.แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์  [28 ต.ค. 2566]