• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

ข้าราชการครู

ดร.วิเชียร วงค์วัน
รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตลำปาง


นายจอมภวัฒน์ ศรัทธาจารุพงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ฝ่ายบริหาร

ดร.สุรางค์ เตชะแก้ว
ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ฝ่ายวิชาการ

นายยุทธพงษ์ เรืองจันทร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ดร.เบญจมาศ ยศเสนา
ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ฝ่ายงานวิจัยและประกันฯ


ผศ.ดร.จรินทร์ สารทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ฝ่ายแผนและพัฒนา

นางสาวกันตพิชญ์ ศักดิ์สวัสดิ์
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

นางสาวสุขุมาล ทองดี
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

นายวัชระ เพชรคล้าย
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์


นางสาวกัลยา พิพัฒน์ไพศาลกูล
หัวหน้าสำนักงานกีฬา

นายอนุพงษ์ ฉัตรสูงเนิน
อาจารย์

รศ.ดร.จตุรงค์ เหมรา
อาจารย์

ดร.บงกชกร หงษ์สาม
อาจารย์


นางสาวณภัทร ส่งมหาชัย
อาจารย์

นายรชต ตะนาวศรี
อาจารย์

นายสุพจน์ แก้วอ่อน
อาจารย์

ผศ.ดร.ธารทิพย์ ขัวนา
อาจารย์


นางสาวดาริกา บิลโส๊ะ
อาจารย์

ผศ.ว่าที่รยุทธการ ขาววรรณา
อาจารย์

นางสาวเบญทิวา สุรศาสตร์พิศาล
อาจารย์

นางสาวพฤกษา เกษมสารคุณ
อาจารย์


นายอาชัญวิชญ์ ชุมภณพงษ์ศักดิ์
อาจารย์

นายพงศกร พรหมสวรรค์
อาจารย์

ดร.ภัทิรา สุขทนารักษ์
อาจารย์

นางสาวสุชารัตน์ วงศ์ษา
อาจารย์


ผศ.ดร.อาทิตย์ วิริยพงศานนท์
อาจารย์

นางสาวอัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
อาจารย์

นายจักรพันธ์ ประกอบศรี
อาจารย์

นายปนพงศ์ งามมาก
อาจารย์


ผศ.ดร.กาญจนา บุญอิ่ม
อาจารย์