• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

ผู้บริหาร มกช. ประจำภาคเหนือ

ดร.วิเชียร วงค์วัน
รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตลำปาง ประธานกรรมการประจำภาคเหนือ


นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์
รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

ผศ.ดร.โกศล รอดมา
รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตเพชรบูรณ์

ผศ.ดร.กาญจน์สิริรักษา บุญเอี่ยม
รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตสุโขทัย

นายสัมพันธ์ พิริยธำรงกุล
ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่


นายเกียรติศักดิ์ แสงสีเหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์

ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

นางสาวพัชรียา ฆ้องนำโชค
เลขานุการคณะกรรมการบริหารประจำภาคเหนือ