• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์

นายวัชระ เพรชคล้าย
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์


ดร.วิเชียร วงค์วัน
รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตลำปาง

รศ.ดร.จตุรงค์ เหมรา
อาจารย์

ผศ.ดร.ธารทิพย์ ขัวนา
อาจารย์

ผศ.ดร.สุรางค์ เตชะแก้ว
อาจารย์


นายอนุพงษ์ ฉัตรสูงเนิน
อาจารย์

นายสุพจน์ แก้วอ่อน
อาจารย์

นางสาวสุชารัตน์ วงศ์ษา
อาจารย์

นางสาวดาริกา บิลโส๊ะ
อาจารย์


นางสาวกัลยา พิพัฒน์ไพศาลกูล
อาจารย์

นายพงศกร พรหมสวรรค์
อาจารย์

นายจักรพันธ์ ประกอบศรี
อาจารย์

นายอาชัญวิชญ์ ชุมภณพงษ์ศักดิ์
อาจารย์


นายปนพงศ์ งามมาก
อาจารย์

นางกุลญาดา แก้วอ่อน
อาจารย์พิเศษ

นายสุรัตติวิชญ์ จันทร์นาค
อาจารย์พิเศษ

นายพงศกร แย้มเอิบสิน
อาจารย์พิเศษ


นายกฤษณะ สุจาโน
อาจารย์พิเศษ

นางสาววารุณี โพธิ์คำปา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางวิไลลักษณ์ พัฒน์บวรวงศ์
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด